Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Trống chi sao ở trên cao 

 

Trống đánh thật khỏe, nghe ra hãi hùng?