Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Trên hang đá, dưới hang đá
Giữa có con cá thờn bơn
(Là gì?)