Tại Đền Thờ, ông Simêon ẵm lấy Hài Nhi và chúc tụng Thiên Chúa : Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là gì ?