Câu đố về quả:

Trẻ thì mặc áo xanh tìm
Lớn lên mặc áo đỏ tình giao duyên?