Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Trắng, mềm, xốp, nhẹ như bông
Rủ rê cơn gió ruổi rong khắp trời.
Gặp cơn rét lạnh thì rơi
Có cây reo hát, suối ngòi hòa vui.
(Là gì?)