Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Trạng Lường văn toán đa tài
Sái phu thi hội là ai, Lê Triều?
(Là ai?)