Năm ông cùng ở một nhà,
Tình huynh nghĩa đệ vào ra thuận hòa,
Bốn ông tuổi đã lên ba,
Một ông đã già lại mới lên hai.

Đố là cái gì?