Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Bày ra việc lấy Nữ Vương.
Từ ngôi nhà Lý chuyển sang nhà Trần?