Câu đố tổng hợp:

Tôi là thứ nước để chan
Từ khi thâm sắc, bay tràn cùng mây
Hỏi ai chả thích nơi này
Mang hoa mang lá trên cây nhờ huyền
Nếu đeo tạ nặng liền bên
Thành không ở giữa, ra miền biên khu
Là gì?