Câu đố lá gì:

Lá gì không thiếu không thừa
Xoè tay múa gió nô đùa tắm trăng?