Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mình tròn răng nhọn như chông
Ở nhà ngồi không
Ra đồng nhảy chồm chồm.
(Là cái gì?)