Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Năm xưa đề xướng “Duy Tân”
Viết “Thất điều trần”, tố cáo tội vua?