Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Tôi đây ở tận trời cao
Giúp người xuống biển, lên rừng tìm phương?

Đố là gì?