Câu đố về đồ vật:

Tôi đây hỏi hết anh hùng
Vật chi một cánh bay cùng nước non?