Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Tôi có lại bảo là không

Không ngon, không đẹp, nhưng ai cũng cần?