Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Giúp người chống muỗi suốt đời
Chẳng may huyền mất, mất cả đuôi
Biến thành một loại trêu kẻ nhát
Nhưng nếu thêm y vào cái đuôi
Mọi người hằng mong gặp trong đời.
(Là những chữ gì?)