Câu đố về đồ vật:

Tính ưa chính xác
Tấm lòng thẳng ngay
Giúp trò hàng ngày
Học hành tấn tới?