Câu đố về thực vật:

Tình thông gia nỡ chua ngoa
Đó là tính xấu người ta chê cười
Là quả gì?