Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Có sức mà chẳng có hình
Vẫn làm xiêu quán, đổ đình như chơi.

Đố là gì?