Tiếng trống vang rền

Giục chân trẻ nhỏ

Giờ học đừng quên

Trống luôn nhắc nhở

 

Nếu ai đi muộn

Trống buồn lặng thinh

Và nghe tiếng trống

Vang trong ngực mình.