Tiên học lễ, hậu học văn; Mái gì dạy dỗ chúng em nên người?