Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Tiên Đồng - Ngọc Nữ trên trời
Yêu nhau sao phải chờ sao bắc cầu?

Đố là gì?