Câu đố về con người và địa danh:

Sục sôi căm giặc bạo tàn
Ngăn sông, cấm bến làm tan cửa nhà
Hai mốt năm đau chia xa
Giờ thông cầu bến một nhà Bắc Nam
Là sông nào?