Câu đố về thức ăn:

Nếp ngon đem nấu đủ màu
Ngày thường, giỗ chạp người người đều ưa?