Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Thuở bé con có hai sừng 

Đến khi nửa chừng như chiếc mâm con 

Đến năm ba mươi tuổi già 

Em nhớ lúc cũ, lại ra hai sừng?

Đố là gì?