Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Thứ nằm trong đầu người ta
Thêm cơ nên mới nhảy ra ngoài đồng.
(Là chữ gì?)