Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Đi từ miền núi về xuôi
Tôi mang vị ngọt dâng đời mải mê.
Nuôi cây trái suốt đường đi
Tôi mang tiếng núi thầm thì người ơi!
(Là gì?)