Câu đố khác:

Thứ nằm trong đầu người ta
Thêm “cờ” nên mới nhảy ra ngoài đồng?