Thứ mà con trẻ của bà Êlisabét không được dùng đến là gì ?