Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thứ chi “sợi vắn, sợi dài”
Cưới nhau không được thương hoài ngàn năm?