Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa gì đặt giữa hồ sen
Mái cong, một trụ, trên cao đôi rồng?