Câu đố về động vật:

Con gì đầu rắn, mình rùa
Tên nhân thành chín, nếu trừ bằng không.
(Là con gì?)