Câu đố về thực vật:

Tháng ba hoa đỏ rực trời
Tên thì ăn được, nhưng người không ăn
Là hoa gì?