Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Không phải là dao
Sao em bén ngót?