Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Hai anh cùng ở một làng
Thế mà mặt đỏ mặt vàng khác nhau
Lững lờ đi trước về sau
Hàng năm họa có gặp nhau đôi lần.
(Là gì?)