Câu đố về động vật:

Thân nhỏ bé, hát đêm ngày
Bị ai thiên hạ đặt ngay tên mình
Là con gì?