Câu đố về đồ vật:

Thân em vừa trắng vừa tròn
Viết bao nhiêu chữ, em mòn bấy nhiêu?