Câu đố về thực vật:

Thân có đốt chẳng có cành
Có buồng, có quả lá xanh lòa xòa
Là cây gì?