Câu đố về thức ăn:

Thân em trắng trẻo như ai
Sao không khoe mẽ, cuộn chi xót lòng?