Câu đố về đồ vật:

Nước dưới, lửa trên
Không sôi mà cạn?