Câu đố khác:

Thân em nào khác chi trâu
Thay huyền, thêm nặng giống đâu thỏ nhà
Sắc vào bột trắng quanh chân
Hỏi ghé than thở rời nhau sao đành?