Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đường lên hun hút trời mây
Núi gì chót vót nơi đây đứng đầu?