Câu đố về thức ăn:

Thân em đen thủi đen thui
Nhân vàng ở giữa, xước trầy người ăn?