Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Một ông cùng với một bà
Dưới là quân lính đúng ba mươi người.
Mười người mặt mũi tốt tươi
Bốn nho sĩ, mười sáu người giáp binh.
(Là gì?)