Quần nâu mà áo cũng nâu,
Hai hàng chân bước như sâu uốn mình

Quần nâu mà áo cũng nâu, Hai hàng chân bước như sâu uốn mình