Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tham gia lãnh đạo “Cần Vương”
Mười năm khởi nghĩa Hương Khê, Quảng Bình?