Câu đố về thực vật:

Tên tôi cha mẹ đặt cho
Cớ sao nghe thấy học trò đều nhăn
Là quả gì?