Câu đố về vật dụng:

Tên cây, mà chẳng phải cây
Lê la khắp chốn bụi đầy khắp thân
Là cây gì?