Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Là vua thời của Hậu Trần
Bị quân Minh bắt, nhảy sông tử nàn?