Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Sông Tiền sáu cửa rành rành
Cũng sống, cũng nước lại cho rằng to hơn?